FILPJK
FILPJK

SHOTOKAN RYU SHITO RYU GOJU RYU WADO RYU
1 DAN 1 DAN 1 DAN 1 DAN
2 DAN 2 DAN 2 DAN 2 DAN
3 DAN 3 DAN 3 DAN 3 DAN
4 DAN 4 DAN 4 DAN 4 DAN
5 DAN 5 DAN 5 DAN 5 DAN

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KUMITE

SHITO - RYU

 1 DAN

KIHON

A) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki ageuke (s.b.) renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki e ageuke con lo stesso braccio, da fermi si esegue renzuki)

B) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki Maegeri, oizuki, nekoashidachi yokouke, renzuki.
(si esegue maegeri e scendendo in zenkutsudachi oizuki, si arretra la gamba anteriore e si passa in nekoashidachi eseguendo yokouke destro, si sposta la gamba anteriore e si torna in zenkutsudachi eseguendo renzuki).

C) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki, shikodachi gedanbarai, renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki, sul posto si passa in shikodachi e si esegue gedanbarai, si torna in zenkutsudachi e si esegue renzuki)

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

A) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki, shikodachi gedanbarai, renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki, sul posto si passa in shikodachi e si esegue gedanbarai, sul posto si passa in zenkutsudachi e si esegue renzuki)

B) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki, sanchindachi mawashiuke, zenkutsudachi ageuke, renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki, si ritrae la gamba anteriore e si passa in sanchndachi eseguendo mawashiuke, si sposta la garnba ante- riore e si torna in zenkutsudachi eseguendo ageuke e renzuki)

C) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki, nekoashidachi ageuke, zenkutsudachi renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki, si ritrae la gamba anteriore e si passa in nekoashidachi eseguendo ageuke, si sposta la gamba anteriore e si torna in zenkutsudachi eseguendo renzuki)

D) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki oizuki, kokutsudachi gedanbarai, zenkutsudachi yokouke e renzuki.
(si avanza zenkutsudachi e si esegue oizuki, sul posto si passa in kokutsudachi e si esegue gedanbarai destro, sul posto si passa in zenkutsudachi destro e si esegue yokouke e renzuki)

KATA

Seienchin o Bassai

2 DAN

KIHON

A) Partenza: nekoashidachi yokouke sinistro gyaku- zuki, shutouke gyakuzuki.
(si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsu- dachi sinistro eseguendo gyakuzuki destro, si retrocede di un passo in nekoashidachi destro eseguendo shutouke e gyakuzuki sinistro)

B) Partenza: nekoashidachi kaketeuke sinistro gyakuzuki, maegeri gedanbarai yokouke (s.b.), gyakuzuki.
(si esegue sul posto gyakuzuki destro, si esegue maegeri destro e si scende in nekoashi destro eseguendo gedan barai e yokouke con lo stesso braccio, sul posto gyakuzuki sinistro)

C) Partenza: sanchindachi yokouke sinistro renzuki, shikodachi gedanbarai kagizuki, shikodachi gedanbarai, renzuki.
(sul posto si esegue renzuki, si avanza con la gamba destra e si passa in shikodachi eseguendo gedanba- rai e kagizuki, si retrocede di un passo in shikodachi eseguendo gedan barai, sul posto si passa in zenkut- sudachi eseguendo renzuki)

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

A) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, shikodachi gedanbarai kagizuki, zenkutsudachi ageuke renzuki.
(si esegue maegeri destro, si scende in shikodachi e si esegue gedanbarai e kagizuki, sul posto si passa in zenkutsudachi e si esegue ageuke e renzuki)

B) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, sanchindachi mawashiuke, zenkutsudachi ageuke e renzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in sanchinda- chi eseguendo mawashiuke, si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsudachi destro e si esegue ageuke e renzuki)

C) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, kokutsudachi gedanbarai, zenkutsudachi yokouke e renzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in kokutsuda- chi destro eseguendo gedan barai, sul posto si passa in zenkutsudachi destro e si esegue yokouke e renzuki)

D) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, nekoashidachi gedanbarai, zenkutsudachi renzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in nekoashi- dachi destro eseguendo gedan barai, si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsudachi eseguendo renzuki

KATA

Seipai o Kushanku (kosokun)

3 DAN

KIHON

A) Partenza: shikodachi gedanbarai sinistro zenkutsudachi renzuki, nekoashidachi shutouke, maeashi maegeri, nekoashidachi renzuki.
(sul posto si passa in zenkutsudachi e si esegue renzuki, si sposta la gamba anteriore e si passa in nekoashidachi eseguendo shutouke, si esegue maegeri con la gamba anteriore e restando in nekoashi si esegue renzuki)

B) Partenza: nekoashidachi shutouke sinistro nekoashidachi gyakuzuki, kosadachi mawashizuki, (r.a.) shikodachi gedanbarai ageuke (s.b.), zenkutsudachi renzuki.
(sul posto si esegue gyakuzuki destro, si avanza in kosadachi destro e si esegue mawashizuki, si effettua una rotazione antioraria 180 e si passa in shiko dachi eseguendo gedanbarai e ageuke con lo stesso braccio, sul posto si passa in zenkutsudachi e si esegue renzuki)

C) Partenza: sanchindachi sinistro mawashiuke maegeri, tsuriashi nekoashidachi gyakuzuki gyakuageuke (s.b.), sanbonzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in avanti con tsuriashi nekoashidachi eseguendo gyakuzuki e gyaku ageuke con lo stesso braccio sinistro, si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsudachi eseguendo sanbonzuki)

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

A) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, shikodachi gedanbarai kagizuki, nekoashidachi kaketeuke, zenkutsudachi jodan junzuki e gyaku- zuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in avanti in shikodachi eseguendo n sul fronte opposto a maegeri - gedanbarai sinistro e kagizuki destro, si arretra la gamba destra e sl passa in nekoashidachi eseguendo - sul fronte opposto a kagizuki - kake- teuke destro, si sposta la gamba anteriore destra e si passa in zenkutsudachi eseguendo jodan junzuki destro e chudan gyakuzuki sinistro)

B) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, (r.a.) kokutsudachi gedanbarai, zenkutsudachi chudan uragyakuzuki, sanchindachi mawa- shiuke, zenkutsudachi gedanbarai e renzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende in kokutsuda- chi sinistro - rotazione antioraria del fronte 180 - eseguendo gedanbarai sinistro, si sposta la gamba sinistra e si passa in zenkutsudachi eseguendo chudan uragyakuzuki, si sposta la gamba destra - rotazione oraria del fronte 180 - e si passa in sanchindachi eseguendo mawashiuke destro, si sposta la garnba anteriore destra e si passa in zenkutsudachi eseguendo gedanbarai destro e renzuki)

C) Partenza: zenkutsudachi sinistro junZuki maegeri, (r.a.) nekoashidachi gedanshutouke e tenshou- chi, (r.o.) nekoashidachi shutouke gyakuzuki, zenkutsudachi junzuki e renzuki.
(si esegue maegeri destro e si scende con rotazione antiorari del fronte 180 in nekoashidachi sinistro eseguendo gedan shutouke sinistro e tenshouchi destro, con una rotazione oraria del fronte 180 si passa in nekoashidachi destro e si esegue shutouke e gyakuzuki, si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsudachi e si esegue junzuki destro e renzuki -jodan gyakuzuki sinistro e chudan junzuki destro)

D) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, (r.a.) kokutsudachi gedanbarai, zenkutsudachi ura gyakuzuki, (r.o.) nekoashidachi kaketeuke, maeashi yokogeri, renzuki.
(si esegue maegeri destro e con una rotazione antio- raria del fronte 180 si esegue gedanbarai sinistro, nella stessa direzione si passa in zenkutsudachi e si esegue ura gyakuzuki destro, si compie una rota- zione oraria del fronte e si passa in nekoashi destro eseguendo kaketeuke, si esegue con la gamba ante- riore yokogeri e si scende in zenkutsudachi destro eseguendo renzuki)

KATA

Kushanku (obbligatorio)
Seisan o Rohai o Kururunfa

4 DAN

KIHON

A) Partenza: sanchindachi sinistro mawashiuke sanchindachi kaketeuke, shikodachi otoshiuke, agezuki urakenuchi (s.b.), maeashi yokogeri, yokouke renzuki, nekoashi mawashiuke.
(si avanza sanchindachi eseguendo kaketeuke destro, si avanza in shikodachi sinistro e si esegue otoshiuke destro e agezuki urakenuchi con IO stesso braccio sinistro), yokogeri con la gamba anteriore sinistra e si scende in zenkutsudachi sinistro eseguendo yokouke e renzuki, si arretra la gamba anteriore e si passa in nekoashidachi eseguendo mawashiuke)

B) Partenza: nekoashidachi sinistro yokouke yorlashi gyakuzuki gyaku ageuke (s.b.), sanchin- dachi junzuki yokouke (s.b.), renzuki.
(ci si sposta con yoriashi eseguendo gyakuzuki e gyaku ageuke con lo stesso braccio, si sposta la gamba anteriore e si passa in sanchindachi eseguendo junzuki e yokouke con lo stesso braccio, si sposta la gamba anteriore e si passa in zenkutsu- dachi e si esegue renzuki) la tecnica finale di renzuki puU essere eseguita anche in sanchindachi.

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

A) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, (r.a.) nekoashidachi yokouke gyakuzuki, (r.o.) yokogeri, zenkutsudachi renzuki.
(si esegue maegeri destro, si compie una rotazione antioraria dei fronte 180’ e si scende in nekoashidachi sinistro eseguendo yokouke sinistro e gyakuzuki, si compie una rotazione oraria del fronte 180 e si esegue yokogeri destro, si scende in zenkutsudachi e si esegue renzuki)

B) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, (r.a.) kokutsudachi gedanbarai, zenkutsudachi chudan uragyakuzuki, (r.o.) shikodachi gedanbarai kagizuki hikite, maeashi yokogeri, zenkutsu- dachi renzuki.
(si esegue maegeri destro, si compie una rotazione antioraria dei fronte 180 e si scende in kokutsudachi sinistro eseguendo gedan barai sinistro, sul posto si passa in zenkutsudachi e si esegue chudan uragyakuzuki destro, si compie una rotazione oraria de/fronte 180 e si sposta la gamba destra e passando in shikodachi destro e si esegue gedan barai destro e kagizuki sinistro, si esegue doppio hikite, si esegue yokogeri con la gamba anteriore e si scende in zenkutsudachi destro eseguendo renzuki).

C) Partenza: zenkutsudachi sinistro junzuki maegeri, (r.a.) kokutsudachi gedanbarai, sanchindachi mawashiuke, (r.o.) heikodachi haishu-uke e kake- teuke, yokogeri, zenkutsudachi renzuki.
(si esegue maegeri destro, si compie una rotazione antioraria del fronte 180 e si scende in kokutsudachi sinistro eseguendo gedanbarai, si arretra la gamba anteriore sinistra e si passa in sanchindachi sinistro eseguendo mawashiuke, si sposta il piede anteriore sinistro con una rotazione oraria del fronte 180 e si passa in heikodachi eseguendo haishu-uke destro, sul posto si esegue kaketeuke destro, si esegue yokogeri destro e si scende in zenkutsudachi destro eseguendo renzuki).

KATA

Kushanku (obbligatorio)
Suparimpei o Unshu

5 DAN

Tecniche personali; Combinazioni personali.

 KATA

Kushanku (obbligatorio)
NIPAIPO o GOJUSHIHO

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KUMITE

Planet srl sistemi informaticiHoma page KaratewebVai all'inizio della paginaHome page Accademia Karate ShotokanVai alla pagina precedenteContatta il webmaster di Karateweb