FILPJK
FILPJK

SHOTOKAN RYU SHITO RYU GOJU RYU WADO RYU
1 DAN 1 DAN 1 DAN 1 DAN
2 DAN 2 DAN 2 DAN 2 DAN
3 DAN 3 DAN 3 DAN 3 DAN
4 DAN 4 DAN 4 DAN 4 DAN
5 DAN 5 DAN 5 DAN 5 DAN

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KUMITE

GOJU-RYU

1 DAN

KIHON

Hanzenkutsu hidari kamae;
jodan age uke gyaku zuki, indietreggiando uchi uke, shitabarai uke (stesso braccio ), avanzando chudan seiken zuki.

Neko ashi dachi hidari kamae;
kake uke (2 volte), avanzando passare in zenkutsu dachi, gedanharaiotoshi uke. soto chudan uke (stesso braccio), gyaku zuki

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

San chin dachi, mawashi uke; neko ashi dachi, teku- bini yoru kake uke; shiko dachi 45, kake uke; zenkutsu dachi (sinistro), gyaku zuki kokutsu dachi (sul posto), gedan harai otoshi uke, uchi uke, ura uchi (stesso braccio), gyaku zuki, kake uke (braccio destro), mae geri (gamba destra) richiarnare la gamba portandola dietro in shiko dachi 90, seiken zuki, uchi uke (braccio sinistro), kagi zuki (destro). Mawatte ripetendo tulla la serie di combinazioni.

Seiken zuki (destro), sul posto soto chudan uke (in gyaku), kake uke (braccio destro) avanzando in shiko dachi 90, soto jodan uke, otoshi ude uke (stesso braccio) spostando lateralrnente la gamba anteriore in zenkutsu dachi, gyaku zuki (destro), mae geri kansetsu geri (gamba destra) riportando indietro la gamba in posizione di zenkutsu dachi, seiken zuki (sinistro).

KATA

Seienchin

2 DAN

KIHON

Hanzenkutsu hidari kamae;
maeashide maegeri kansetsu geri ( stessa gamba), avanzando mawashi geri, urauchi; ren zuki.

Sanchin dachi hidari kamae;
morote soto uke morote shitabarai uke (stesse braccia ) mawashi uke, morote awase zuki, caricando la gamba posteriore sokuto laterale

Shiko dachi 90 hidari kamae;
surikomi uchi uke, ura uchi (stesso braccio) spostando lateralmente la gamba anteriore, passare in zenkutsu dachi gyaku zuki, mae geri (gamba posteriore), yoko hiji ate sulla posizione iniziale di shiko dachi 90

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

Mae geri, seiken zuki (destro) avanzando shiko dachi 45, gedan harai otoshi uke, gyaku zuki avanzando shiko dachi 45 (destro), jodan age uke (sul posto con lo stesso braccio) kokutsu dachi (sul posto), sukui uke, soto baito uchi uke (stesso braccio) tornando in zenkutsu dachi (sul posto), soto kake uke in gyaku; salendo in sagi ashi dachi, sukui uke (mentre si sale), kansetsu geri (sinistro) scendendo in zenkutsu dachi, ura uchi, gyaku zuki.

Mae geri (gamba anteriore) neko ashi dachi, mawa- shi uke, morote teisho zuki, sokuto geri (gamba destra); scendendo prendere la posizione di san chin dachi, soto chudan uchi uke (due volte), rnae geri (sinistro);zenkutsu dachi, gedan harai otoshi uke, san bon zuki.

KATA

Shisochin

3 DAN

KIHON

Zenkutsu dachi hidari kamae;
mawashi hiji ate,otoshi hiji ate, age zuki (stesso braccio), avanzando in zenkutsu dachi seiken zuki, salendo con la gamba posteriore in sagi ashi dachi, chudan shita barai uke,kansetsu geri, furi uchi, seiken zuki.

Neko ashi dachi hidari kamae;
mae ashide san dan geri (gedan, chudan, jodan), avanzando in hanzenkutsu mawashi geri, ushiro geri (stessa gamba), ura uchi, gyaku zuki, ura mawashi geri, mae geri (stessa gamba).

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

Mae geri, gyaku zuki (destro); avanzando shiko dachi 90, uchi uke, ura uchi (braccio destro) richia- mare la gamba destra in neko ashi dachi, tekubini yoru kake uke (braccio destro) kizami zuki (stesso braccio) in zenkutsu dachi, soto chudan uke in gyaku, san bon zuki, kansetsu geri (gamba destra) rnawatte in posizione di hanzenkutsu, mawashi uke, rnorote awase zuki avanzando in suri ashi dachi, rnorote sukui age uke, morote yoko nukite zuki (tre volte); mawatte in san chin dachi, jodan age uke, gyaku zuki.

Seiken zuki, uchi uke (stesso braccio) mantenendo la posizione di zenkutsu dachi, shuto age uke (braccio sinistro) sollevando contemporaneamente la gamba destra e il braccio sinistro in posizione di sagi ashi dachi, sukui age uke, mae geri (gamba anteriore); zenkutsu dachi, ren zuki.

KATA

Seisan

4 DAN

 KIHON

Zenkutsu dachi - kokutsu dachi;
tekubini yoru kake uke, sukui uke, shuto uke, mawa- shi uke, morote teisho zuki, haito uchi, san bon zuki.

San cin dachi - neko ashi dachi;
morote kake uke, morote sukui uke, tekubini joru kake uke, haito uchi (stesso braccio), sukutei uke, tobi nidan geri, kizami zuki, gyaku zuki.

 PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KATA

Neko ashi dachi, soto chudan uke, ura uchi (stesso braccio) avanzando con il piede destro passare in zenkutsu dachi, gedan harai otoshi uke, soto chudan kake uke, jodan age uke in gyaku, tetsui uchi, mae geri, sokuto geri (gamba posteriore); scendere in shiko dachi 90 (destro), sukui age uke, sukui uke otoshi (stesso braccio in posizione di kokutsu dachi) nella stessa posizione richiamare la gamba destra portando sokuto geri scendere nuovamente in shiko dachi 90, uchi uke, ura uchi, yoko hiji ate (stesso braccio); spostando la gamba lateralmente in zenkutsu dachi, gyaku zuki, kake uke, kizami zuki, ura uchi (stesso braccio), gyaku zuki.

Shiko dachi 45, soto chudan uke; avanzando in hanzenkutsu mawashi uke, mae geri (gamba ante- riore); avanzando zenkutsu dachi, morote awase zuki; sul posto in neko ashi dachi, kake uke, tobi nidan geri, seiken zuki (destro) in zenkutsu dachi.

KATA

Seipai (obbligatorio)
Kururunfa

5 DAN

Tecniche personali; Combinazioni personali.

KATA

Suparimpei (obbligatorio)
Kururunfa

PROPEDEUTICI COMPETIZIONE KUMITE

Planet srl sistemi informaticiHoma page KaratewebVai all'inizio della paginaHome page Accademia Karate ShotokanVai alla pagina precedenteContatta il webmaster di Karateweb